دانشجویی و فرهنگی

  • شرح وظایف معاون فرهنگی و دانشجویی

  • اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه( خوابگاه، تغذیه، رفاهی،ایاب و ذهاب، ورزشی)
  •   مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل و مشکلات دانشجویی
  •   نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه‌های دانشجویی
  •   تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
  •   برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
  •   نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه
  •   برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی
  •   ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات مناسب با دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی
  •   برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه
  •   ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر بامراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری
  •   فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
  •   پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله
  •   نیازیابی معاونت و اعلام آنها به حوزه ریاست دانشگاه
  •   تدوین برنامه راهبردی واحدهای مختلف معاونت
  •   حمایت و تشویق در نوآوری برنامه‌های دانشجویی-فرهنگی
  •   حمایت و تشویق در پژوهشهای فرهنگی-دانشجویی
  •   اجرایی کردن برنامه‌های پیشنهادی معاونت دانشجویی-فرهنگی وزارت متبوع

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.