معاونت آموزشی و پژوهشی

اهم وظایف

 • اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی از طریق مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امور آموزش.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
 • نظارت بر تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه.
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.
 • انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.
 • توزیع و تخصیص بورس هایی که به اعضای هیات علمی و دانش آموختگان ممتاز تعلق می گیرد.
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
 • برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
 • اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.
 • برنامه ریزی راهبردی و تدوین سیاستهای کاری در حوزه پژوهش و فناوری موسسه دانشستان
 • راهبری و مدیریت امور پژوهش و فناوری در شبکه موسسه دانشستان
 • کنترل و نظارت در امر تحقق اهداف و راهبردهای حوزه پژوهش و فناوری بر اساس چشم انداز، اهداف و راهبردهای موسسه دانشستان
 • همکاری و مشارکت در تبیین چشم انداز و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه موسسه دانشستان
 • پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی معاونت و واحدهای تحت امر در راستای اهداف و استراتژی‌های کلان مجموعه موسسه
 • مدیریت برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز حوزه معاونت پژوهش و فناوری و پیگیری تصویب آن
 • مدیریت تامین و تخصیص بهینه منابع مورد نیاز طرح ها و برنامه های حوزه پژوهش و فناوری
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت توسعه و تقویت پتانسیل ها و مزیتهای رقابتی موسسه دانشستان در حوزه پژوهش و فناوری
 • همکاری و مشارکت و توسعه ارتباطات و تعاملات کاری با مراجع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در حوزه پژوهش و فناوری
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه اقتصادی و سیاستهای درآمد زایی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 • مدیریت مخاطبین طرح ها و پروژه ها و توسعه و تعمیق بازار های هدف داخلی و خارجی در چارچوب سیاستهای درآمدزایی و خود کفایی موسسه دانشستان
 • همکاری و مشارکت با دیگر سازمانها و نهادهای مسئول در سیاست‌گذاری‌های تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری در سطح کشور
 • مدیریت رویدادهای پژوهش و فناوری در چارچوب سیاستهای کاری حوزه معاونت
 • مدیریت و راهبری امور چاپ و انتشار یافته های حوزه پژوهش و فناوری
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه ارتباطات و تعاملات کاری فی ما بین حوزه های پژوهشی و فناوری واحدهای موسسهدانشگاهی
 • مدیریت طراحی و پیاده سازی نظام های برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل عملکرد در حوزه معاونت
 • مدیریت، نظارت و همکاری در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی و تخصصی حوزه معاونت
 • فراهم آوردن زمینه مناسب جهت اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و مقررات مصوب ابلاغی
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص توسعه نوآوری و خلاقیت در موسسه
 • کنترل و نظارت بر ایجاد توازن و هماهنگی در رابطه با فعالیت‌های گروه‌های پژوهشی و واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی ایجاد و تقویت قطب‌های پژوهشی در واحدهای مستعد و ارتقای سطح فعالیت در سایر واحدها
 • برنامه ریزی ایجاد ساز و کارهای مناسب برای توسعه فناوری، تجاری سازی و بهره‌برداری از نتایج تحقیقات
 • برنامه ریزی و هماهنگی ایجاد زیرساختارهای مناسب توسعه فناوری و تولید نیمه صنعتی در مجموعه موسسه
 • مدیریت ثبت اختراعات، ابتکارات و نوآوری در مجموعه موسسه
 • برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت حوزه‌های پژوهشی و فناوری واحدها و ایجاد هماهنگی بین آنها
 • سیاستگذاری و هدایت فعالیت پژوهشی و خدمات تخصصی واحدها و ارائه راهنمائی‌های لازم به ایشان
 • فراهم آوردن زمینه‌های تشویق و ترغیب محققین موسسه در جهت امور پژوهشی و فناوری با تدوین آئین نامه‌ها و ایجاد تسهیلات مادی و معنوی مناسب
 • تعیین و تصویب ترکیب اعضاء و اختیارات گروه‌های تخصصی معاونت
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‌های پژوهشی مشتری مدار (متناسب با نیاز مخاطبین)
 • شناسایی و جذب امکانات مادی و معنوی قابل دستیابی در راستای تحقق اهداف حوزه معاونت
 • ارتباط مستمر با مؤسسات، واحدها و شرکت‌های تحت پوشش موسسه جهت رفع نیازهای تخصصی آنها
 • ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت شناساندن تواناییهای تخصصی و خدمات پژوهشی و فناوری موسسه دانشستان به سازمانهای دیگر
 • مدیریت امور دبیرخانه ای کمیته ها و شوراهای تخصصی مرتبط با امور پژوهش و فناوری در حوزه معاونت
 • مدیریت، برنامه‌ریزی و نیاز سنجی طرح‌های پژوهشی و فناوری متناسب با برنامه‌های آتی موسسه
 • کارفرمایی و مدیریت طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری توسط محققین و پژوهشگران داخلی و خارجی موسسه
 • ایجاد هماهنگی بین واحدها و گروه‌های پژوهشی جهت آگاهی از نحوه عملکرد گروه‌ها، نیازهای پژوهشی وسایر موارد مربوطه
 • نظارت و پیگیری تأمین و تدارک تجهیزات وامکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اطلاعاتی لازم جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و امور فناوری در مجموعه موسسهدانشگاهی
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء ‌توانمندی‌های علمی و دانش و مهارت پژوهشگران و محققین موسسه دانشستان
 • همکاری و هماهنگی با سایر معاونت های موسسه دانشستان در چارچوب وظایف محوله
 • شناسائی و تشخیص خلأهای قانونی موسسه دانشستان اعم از موضوعات داخلی و خارجی موسسه و تصمیم‌سازی جهت مسئولین مربوطه
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور ارتقاء بهره‌وری و افزایش اثربخشی در شبکه موسسه دانشستان به مسئولین مربوطه
 • پیگیری حضور موسسه دانشستان در شوراها و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور و ارائه پیشنهاد به مسئولین مربوطه
 • نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات کل، دفاتر و واحد های تابعه
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست موسسه دانشستان

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.