سامانه آموزش مجازی

https://lahzenegar.com/daneshestan_akbari/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس بهروز اکبری، گروه حسابداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_elyasi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس سمانه الیاسی، گروه حسابداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_mohammad/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر مینو بخش محمدلو، گروه ریاضی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_parsian/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس حسن پارسیان، گروه عمران، معماری، نقشه برداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_peymani/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد پیمانی، گروه کامپیوتر.
https://lahzenegar.com/daneshestan_hagatman/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس حجت حاجتمند ، گروه عمران،معماری، نقشه کشی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_khosravi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مصطفی خسروی، گروه مکانیک ساخت وتولید و نقشه کشی، ایمنی صنعتی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd3/live
☝️لینک کلاس درسی امیر خسروی مهد، گروه فیزیک، دروس پایه، عمومی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd2/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مهدی خسری مهد، گروه مکانیک و ایمنی صنعتی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd1/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس سارا خسروی مهد، گروه حسابداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_daghighi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مهرداد دقیقی، گروه عمران، معماری، نقشه برداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_razaei1/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس فاطمه رضایی، گروه حسابداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_rafie/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس فاطمه رفیعی، گروه کامپیوتر.

https://lahzenegar.com/daneshestan_sakha/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمد سخا، گروه برق الکترونیک، برق قدرت، الکترونیک عمومی، الکتروتکنیک.
https://lahzenegar.com/daneshestan_solemani/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدحسین سلیمانی سروستانی، گروه حسابداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_shabanlo/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر علیرضا شعبانلو، گروه زبان و ادبیات فارسی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_shabani/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس زینب شعبانی، گروه ریاضی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_Msaleh/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد جوادصالح پرهیزکار، گروه مکانیک ساخت وتولید و نقشه کشی، ایمنی صنعتی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_sadeghlo/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس معصومه صادقلو، گروه عمران،معماری، نقشه کشی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_safari/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مهدی صفری، گروه زبان و ادبیات فارسی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_taheri/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مهدی طاهری، گروه برق الکترونیک، برق قدرت، مهندسی پزشکی، الکترونیک عمومی، الکتروتکنیک.
https://lahzenegar.com/daneshestan_abedin/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر احمد عابدین، گروه عمران،معماری، نقشه کشی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_abasi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم ممعصومه عباسی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_alaei/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر رضا علائی، گروه برق قدرت.
https://lahzenegar.com/daneshestan_fathi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدرضا فتحی، گروه حسابداری.

https://lahzenegar.com/daneshestan_s_fahimi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس سعید فهیمی ، گروه کامپیوتر.
https://lahzenegar.com/daneshestan_fazlolah/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر وحید فضل الهی، گروه برق الکترونیک، مهندسی پزشکی، الکترونیک عمومی،
https://lahzenegar.com/daneshestan_ghasemi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر الهام قاسمی، گروه کامپیوتر.
https://lahzenegar.com/daneshestan_fghobadi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس فرحناز قبادی، گروه مهندسی ایمنی و مکانیک.
https://lahzenegar.com/daneshestan_ghorbani/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محسن قربانی، گروه عمران، معماری، نقشه برداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_ghandi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدتقی قندی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_s_ghandi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر سعیده قندی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_karami/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس مریم کرمی، گروه حسابداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_R_karimi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس روح الله کریمی مهرآبادی، گروه مکانیک ساخت وتولید، نقشه کشی، ایمنی صنعتی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_M_karimi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مهدی کریمی مهرآبادی، گروه مکانیک ساخت وتولید، نقشه کشی، ایمنی صنعتی، ریاضی.
https://lahzenegar.com/daneshestan_kiyani/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مهدی کیانی، گروه حسابداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_golnari/live
☝️لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس آسیه گلناری، گروه کامپیوتر.
https://lahzenegar.com/daneshestan_maleki/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدحسن ملکی، گروه حسابداری.
https://lahzenegar.com/daneshestan_nagafi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر غلامرضا نجفی، گروه حسابداری.

https://lahzenegar.com/daneshestan_niknejad/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس امیرحسین نیک نژاد، گروه برق الکترونیک، برق قدرت، مهندسی پزشکی، الکترونیک عمومی، الکتروتکنیک.
https://lahzenegar.com/daneshestan_vahedi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر پیام واحدی، گروه برق الکترونیک، برق قدرت، مهندسی پزشکی، الکترونیک عمومی، الکتروتکنیک.
https://lahzenegar.com/daneshestan_hashemi/live
☝️لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد هاشمی، گروه مکانیک ساخت وتولید و نقشه کشی، ایمنی صنعتی.

https://lahzenegar.com/daneshestan_mofidi/live
☝️لینک کلاس درس استاد مفیدی. گروه معارف

https://lahzenegar.com/daneshestan_mohmdian/live
☝️لینک کلاس درس استاد وحید محمدیان

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.