کرسی آزاد اندیشی

کرسی های آزاد اندیشی از دیدگا ه مقام معظم رهبری

۱-ضرورت طرح عملی و اصولی نظریه های مختلف

۲-میدان دادن به دانشجویان

۳- ضرورت مدیریت آزاد اندیشی

۴-کرسی های ازاد اندیشی ،عامل پیشرفت کشور

۵- کرسی های آزاد اندیشی زمینه ساز بالندگی علمی و فکری

نکاتی پیرامون آزاد اندیشی اسلامی و روشن فکری دینی

۱-آگاهی از اوضاع و احوال زمانه

۲- شناخت درد ها و آسیب هاو امتیازات جامعه

۳- شجاعت در شناخت و بیان درد و درمان جامعه

۴ – آزاداندیشی ، روشگری اندیشه و نقادی نسبت به وضع موجود

۵- رو به آینده داشتن و تنفر از عقبگرد و جازدن

۶- عاشق نوآوری و پیشرفت جامعه

۷- عاری از خرافه و تحجر و مزین به عقلانیت در فکر و عقل

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.