هیات موسس

آقای دکتر عباسعلی وفایی

آقای دکتر عباسعلی وفایی

آقای دکتر علیرضا شعبانلو

آقای دکتر علیرضا شعبانلو

آقای دکتر غلامرضا نجفی

آقای دکتر غلامرضا نجفی

آقای دکتر علی وفایی

آقای دکتر علی وفایی

آقای دکتر کامران سپانلو

آقای دکتر کامران سپانلو

آقای دکتر صفدر حبیبی

آقای دکتر صفدر حبیبی

آقای دکتر محمد آزاد

آقای دکتر محمد آزاد

آقای مهندس فرج اله مداح

آقای مهندس فرج اله مداح

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.