ارائه کنفرانس توسط خانم مهندس الهام قاسمی

عنوان :روش نهان نگاری پرظرفیت تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی

محل ارائه : دانشگاه خوارزمی – یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.