لینک کلاس درسی استاد

نکاتی درباره نحوه ورود به کلاس آنلاین و برنامه درسی

.

https://lahzenegar.com/daneshestan_akbari/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس بهروز اکبری، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_elyasi/live لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس سمانه الیاسی، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_mohammad/live  لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر مینو بخش محمدلو، گروه ریاضی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_peymani/live  لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد پیمانی، گروه کامپیوتر

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_parsian/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس حسن پارسیان، گروه عمران و معماری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_khosravi/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مصطفی خسروی، گروه مکانیک

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd1/live لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس سارا خسروی مهد، گروه دروس عمومی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd2/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مهدی خسروی مهد، گروه دروس عمومی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd3/live لینک کلاس درسی امیر خسروی مهد، گروه دروس فیزیک وعمومی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_razaei/live لینک کلاس درسی استاد فاطمه رضایی، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_sakha/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد سخا، گروه برق

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_solemani/live  لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدحسین سلیمانی سروستانی، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_sharifi/live   لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمدحسین شریفی ویسمانی، گروه عمران و معماری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_shabanlo/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر علیرضا شعبانلو، گروه زبان و ادبیات فارسی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_saleh/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمدجواد صالح پرهیزکار، گروه مکانیک

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_safari/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مهدی صفری، گروه زبان و ادبیات فارسی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_taheri/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مهدی طاهری، گروه برق

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_adeli/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر امیدعلی عادلی، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_alaei/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر رضا علایی، گروه برق

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_s_fahimi/live   لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمدسعید فهیمی، گروه کامپیوتر

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_alinejad/live  لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مهران علینژاد، گروه مکانیک

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_fathi/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدرضا فتحی، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_fazlolah/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر وحید فضل الهی، گروه برق،مکانیک

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_ghasemi/live لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر الهام قاسمی، گروه کامپیوتر

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_ghobadi/live لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس فرحناز قبادی، گروه مکانیک

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_ghorbani/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محسن قربانی، گروه عمران،معماری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_ghandi/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدتقی قندی، گروه زبان و ادبیات فارسی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_s_ghandi/live لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر قندی، گروه زبان و ادبیات فارسی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_karami/live لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس مریم کرمی، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_R_karami/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس روح الله کریمی مهرآبادی، گروه مکانیک

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_M_karami/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مهدی کریمی مهرآبادی، گروه ریاضی

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_kiyani/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهدی کیانی، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_golnari/live  لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس آسیه گلناری، گروه کامپیوتر

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_maleki/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدحسن ملکی، گروه حسابداری

 

  https://lahzenegar.com/daneshestan_mofidi/live  لینک کلاس درسی استاد آقای شهاب مفیدی، گروه عمومی و معارف

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_motahari/live   لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس احسان مطهری، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_nagafi/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر غلامرضا نجفی، گروه حسابداری

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_niknejad/live  لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس امیرحسین نیک نژاد، گروه برق

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_vahedi/live لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر پیام واحدی، گروه برق

 

https://lahzenegar.com/daneshestan_hashemi/live لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد هاشمی، گروه مکانیک

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.