لینک کلاس درسی استاد

https://lahzenegar.com/daneshestan_akbari/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس بهروز اکبری، گروه حسابداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_elyasi/live
لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس سمانه الیاسی، گروه حسابداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_mohammad/live
لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر مینو بخش محمدلو، گروه ریاضی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_parsian/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس حسن پارسیان، گروه عمران، معماری، نقشه برداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_peyman/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد پیمانی ☝️
https://lahzenegar.com/daneshestan_khosravi/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مصطفی خسروی، گروه مکانیک👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd1/live
لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس سارا خسروی مهد، گروه دروس عمومی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd2/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مهدی خسروی مهد، گروه دروس عمومی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_khmahd3/live
لینک کلاس درسی امیر خسروی مهد، گروه دروس فیزیک و دروس عمومی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_razaei/live
لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس فاطمه رضایی، گروه حسابداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_sakha/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد سخا، گروه برق👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_shabanlo/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر علیرضا شعبانلو، گروه زبان و ادبیات فارسی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_saleh/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمدجواد صالح پرهیزکار، گروه مکانیک👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_safari/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مهدی صفری، گروه زبان و ادبیات فارسی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_taheri/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مهدی طاهری، گروه برق،مهندسی پزشکی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_adeli/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر امیدعلی عادلی، گروه حسابداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_alaei/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر رضا علایی، گروه برق👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_fathi/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدرضا فتحی، گروه حسابداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_fazlolah/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر وحید فضل الهی، گروه برق،مکانیک👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_ghasemi/live
لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر الهام قاسمی، گروه کامپیوتر👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_ghobadi/live
لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس فرحناز قبادی، گروه مکانیک👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_ghorbani/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محسن قربانی، گروه عمران،معماری،نقشه برداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_ghandi/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدتقی قندی، گروه زبان و ادبیات فارسی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_s_ghandi/live
لینک کلاس درسی استاد خانم دکتر قندی، گروه زبان و ادبیات فارسی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_karami/live
لینک کلاس درسی استاد خانم مهندس مریم کرمی، گروه حسابداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_R_karami/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس روح الله کریمی مهرآبادی، گروه مکانیک👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_M_karami/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس مهدی کریمی مهرآبادی، گروه ریاضی👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_kiyani/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر مهدی کیانی، گروه حسابداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_maleki/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر محمدحسن ملکی، گروه حسابداری👆

https://lahzenegar.com/daneshestan_nagafi/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر غلامرضا نجفی، گروه حسابداری👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_vahedi/live
لینک کلاس درسی استاد آقای دکتر پیام واحدی، گروه برق👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_hashemi/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس محمد هاشمی، گروه مکانیک👆
https://lahzenegar.com/daneshestan_fahimi/live
لینک کلاس درسی استاد آقای مهندس سعید فهیمی☝️
https://lahzenegar.com/daneshestan_golnari/live
لینک کلاس درس استاد خانم مهندس آسیه گلناری.گروه کامپیوتر☝️
https://lahzenegar.com/danesh_soleymani1/live
لینک کلاس استاد دکتر محمدحسین سلیمانی گروه حسابداری☝️
https://lahzenegar.com/daneshestan_abasi/live
لینک کلاس استاد خانم مهندس معصومه عباسی گروه فارسی☝️
https://lahzenegar.com/daneshestan_abedin/live
لینک کلاس درس استاد دکتر احمد عابدین گروه عمران، معماری،نقشه برداری☝️
https://lahzenegar.com/daneshestan_mofidi/live
لینک کلاس درس آقای مفیدی گروه معارف ☝️

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.