برگزاری جلسه دفاع مقطع ارشد رشته عمران با در نظر گرفتن کلیه پروتکل های بهداشتی

جلسه ای در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۲/۴ جهت برگزاری دفاع از پایان نامه گروه عمران در مقطع کارشناسی ارشد ضمن رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی اعلام شده در  موسسه دانشستان برگزار گردید.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.