شماره حساب موسسه دانشستان

بانک ملت ۲۷۳۳۴۱۲/۱۷

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.