جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

جلسه دفاع پایان نامه دانشجو آقای اکبر آزادمرد و سرکار خانم فرشته رفیعی، در مقطع کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، استاد راهنما جناب آقای دکتر محمدتقی قندی، استاد داور جناب آقای دکتر مهدی صفری، استاد داور جناب آقای دکتر غفار برج ساز ،تاریخ دفاع روز چهارشنبه ۶ شهریور ساعت ۱۰ صبح و ۱۰:۳۰ صبح، مکان سالن همایش موسسه دانشستان📌

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.