جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری ۹۸/۰۵/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
۱- مجید احساندار
۲- رجبعلی رضایی
۳- لیلی معینی
۴- لیلا ابراهیمی
۵- آزاده صابری
۶- هادی بیضا
۷- پروین علیزلده
۸- فاطمه کریمی
۹- فاطمه روستا
۱۰- فائزه احسانی فر
۱۱- مریم صادقی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.