قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشستان – ورودی ۹۵

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشستان – ورودی ۹۵
لیست اسامی و ساعت دفاع دانشجویان ارشد در روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۹ به شرح زیر اعلام می گردد:

* معین محمدی
استاد راهنما : دکتر سلطانی
استاد داور : دکتر آقاجان زاده و دکتر فراهانی
ساعت ۹:۰۰

* مازیار خان محمدی
استاد داور : دکتر فراهانی
استاد داور : دکتر آقاجان زاده و دکتر سلطانی
ساعت ۹:۳۰

* علی یوسفی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
استاد داور : دکتر فراهانی و دکتر سلطانی
ساعت : ۱۰:۰۰

* علی نصیری نژاد
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
استاد داور : دکتر فراهانی و دکتر سلطانی
ساعت ۱۰:۳۰

* فاطمه خان محمدی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
استاد داور : دکتر فراهانی و دکتر سلطانی
ساعت ۱۱:۰۰

* مهدی علیپور کلیانی
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
استاد داور : دکتر فراهانی و دکتر سلطانی
ساعت ۱۱:۳۰

* مجید تاتاری
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
استاد داور : دکتر سلطانی و دکتر فرنام
ساعت ۱۲:۰۰

* محمد جواد معماریان
استاد راهنما : دکتر آقاجان زاده
استاد داور : دکتر سلطانی و دکتر فرنام
ساعت ۱۲:۳۰

* غزال عبودزاده
استاد راهنما : دکتر فرنام
استاد داور : دکتر آقاجان زاده و دکتر سلطانی
ساعت ۱۳:۰۰

* محرابی
استاد راهنما : دکتر فرنام
استاد داور : دکتر آقاجان زاده و دکتر سلطانی
ساعت ۱۳:۳۰

این دانشجویان موظفند قبل از روز پنج شنبه به منظور انجام امور فارغ التحصیلی و تسویه حساب در دانشگاه حاضر باشند. زمان ارائه پاورپوینت ۲۰ دقیقه و مابقی به پرسش های اساتید داور اختصاص دارد. دانشجویان موظفند نسخه نهایی الکترونیکی پایان نامه را تا ظهر چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۸ از طریق تلگرام به این جانب ارسال نمایند و در غیر این صورت اکیدا اجازه دفاع صادر نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.