خانم فاطمه کرمی

نام و نام خانوادگی: فاطمه کرمی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

موضوع پایان نامه :

بازیابی تصاویر با استفاده ازمدل نمایش مبتنی بر سرکوب نویز کدینگ تنک

استاد راهنما: دکتر مهدی طاهری

تاریخ دفاع: پنجشنبه۱۳۹۷/۷/۱۲

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.