تحویل پروزه و کارآموزی استاد محمدپور

دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی خود را با استاد محمدپور اخذ نموده اند

از تاریخ ۹۵/۹/۱۴ الی ۹۵/۹/۱۸ از ساعت ۸ الی ۱۱ جهت تحویل پروژه به ایشان مراجعه نمایند

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.