اطلاعیه تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشستان

اطلاعیه فوری

تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشستان

موسسه آموزش عالی دانشستان، با تعیین کمترین میزان شهریه (کمتر از دیگر مؤسسات آموزش عالی) برای سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶، به همه دانشجویان قدیم و ورودیهای جدید تخفیف ویژه منظورکرده است.

sh

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.