ارائه مقاله توسط جناب آقای دکتر قندی در فصلنامه عرفان اسلامی

ارائه مقاله توسط جناب آقای دکتر قندی در فصلنامه عرفان اسلامی شماره ۴۷

با عنوان

وحدت وجود در نگاه ابن عربی و اسپینوزا

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.