تحصیلات تکمیلی – فرم ها

فرم های مربوط به تحصیلات تکمیلی (بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱)
———————————————————

راهنمای فرم ها     (PDF)

روال انجام پایان نامه با توجه به فرم های ۱ تا ۲۵    (PDF)

شیوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد    (PDF)   (Word)

فرم ۰ انتخاب استاد راهنما     (Word)

فرم ۱ خام پروپزال    (Word)

پروپزال       (PDF)     (Word)

فرم ۲ اطلاعات پایان نامه      (PDF)     (Word)

فرم ۳ اطلاعات استاد راهنما         (PDF)     (Word)

فرم ۴ داوری پروپزال  (Word)

فرم ۵ صورتجلسه تایید پروپزال   (Word)

فرم ۶ اعلام تایید پروپزال به استاد راهنما    (Word)

فرم ۷ گزارش پیشرفت        (PDF)     (Word)

فرم ۸ تمدید پایان نامه        (PDF)     (Word)

فرم ۹ اعلام امادگی دفاع       (PDF)     (Word)

فرم ۱۰ ارائه مقاله مستخرج       (PDF)     (Word)

فرم ۱۱اطلاعات پایان نامه برای دفاع         (PDF)      (Word)

فرم ۱۲ نظر خواهی داوران    (Word)

فرم ۱۳ اعلام جلسه دفاع      (PDF)     (Word)

فرم ۱۴دعوت داور    (Word)

فرم ۱۵ ارزشیابی دفاع    (Word)

فرم ۱۶ صورتجلسه دفاع   (Word)

فرم ۱۷ تأ ئید اصلاحات پایان نامه     (PDF)     (Word)

فرم ۱۸ تائید صحافی پایان نامه       (PDF)      (Word)

فرم ۱۹ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه    (PDF)     (Word)

فرم ۲۰ عدم ارائه مقاله      (PDF)     (Word)

فرم ۲۱ تحویل نسخه های پایان نامه      (PDF)     (Word)

فرم ۲۲ تسویه پایان نامه      (PDF)     (Word)

فرم ۲۳ پرداخت حق الزحمه   (Word)

فرم ۲۴ تعهد نامه اصالت پایان نامه      (PDF)     (Word)

فرم ۲۵ تعهد چاپ مقاله    (PDF)     (Word)

فرم تعهد نامه آموزشی      (PDF)    (Word)

صورتجلسه سمینار    (PDF)

فرم انتخاب موضوع سمینار و استاد   (PDF)

فرم سمینار    (PDF)

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.