دستورالعمل تشویقی چاپ مقاله در نشریات معتبر پژوهشی

دستورالعمل  تشویقی چاپ مقاله در نشریات معتبر پژوهشی

تاریخ تأیید:    ۱۲/۰۷/۱۳۹۴

 

ماده ۱- تعاریف:

 • موسسه: منظور مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی دانشستان است.
 • نشریه معتبر بین‌المللی: نشریه‌ای است که نام آن در فهرست مؤسسه اطلاعات علمی، ISI، نمایه شده باشد. (فهرست این نشریات در وب‌گاه MSRT.IR وجود دارد).

(حداکثر ۷ امتیاز )

 • نشریه معتبر داخلی: نشریه‌ای است که نام آن در فهرست نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایه شده باشد.

تبصره: در مورد نشریاتی که نام آن‌ها در این فهرست‌ها نیامده باشد، تصمیم در مورد دادن امتیاز و میزان آن با کمیته امور پژوهشی مؤسسه است.

 • کمیته: منظور کمیته امور پژوهشی مؤسسه می‌باشد.
 • مقاله های عادی: مقاله های اصیل پژوهشی که حاوی یافته‌های جدید نظری یا تجربی ارزشمند باشند.
 • مقاله های کوتاه: این مقاله‌ها به چهار نوع زیر تعریف می‌شوند.
  • گزارش مختصر: گزارش نتایج یک کار تحقیقی انجام شده که مطابق با استانداردهای مجله بوده ولی در حد یک مقاله عادی نمی باشد.
  • یادداشت علمی و فنی: گزارش یک کار نظری و یا نصب و راه‌اندازی یک کار تجربی که در آن ظرافتهای کار به روشنی لحاظ شده باشد.
  • نقد: یادداشتی که مقالات چاپ شده در شماره‌های پیشین مجله را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
  • غلط‌نامه: یادداشتی که مشخص کننده غلط‌ها یا از قلم افتادگی‌ها در مقالات چاپ شده قبلی باشد. غلط‌نامه بایستی تا حد امکان کوتاه بوده و حاوی بیان مختصری از تصحیحات انجام شده و توضیح اثرات تصحیحات بر نتایج کار باشد.

 

ماده ۲- شرایط پذیرش مقاله:

 • مقاله در راستای اهداف کلی موسسه بوده و در یکی از نشریات معتبر چاپ شده باشد.
 • نام و نشانی کامل موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی دانشستان به عنوان محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان در مقاله درج شده باشد.
 • مقاله عادی و یا به یکی از اشکال مقاله کوتاه باشد.
 • مقاله در سال‌های قبل تشویق نشده باشد.

ماده ۳- مراحل اجرایی:

 • متقاضی می‌بایستی درخواست خود را با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل همراه کلیه مدارک لازم پس از تأیید معاونت آموزش وپژوهش/ رئیس‌ موسسه، جهت بررسی به دبیرخانه کمیته ارسال نماید.
 • مدارک لازم جهت بررسی درخواستها:
 • فرم تکمیل شده درخواست تشویق مقاله؛
 • تصویر مقاله چاپ شده.

 

ماده۴- ضوابط امتیازدهی:

 • به هر مقاله چاپ شده در نشریات معتبر علمی، طبق ضوابط زیر امتیاز تعلق می‌گیرد:
  • امتیاز مقاله‌های چاپ شده در نشریات معتبر علمی پژوهشی نمایه شده در isi  و  iscحداکثر تا ۷ امتیاز.
  • امتیاز مقاله‌های چاپ شده در نشریات معتبر علمی ترویجی و نمایه شده در iscحداکثر تا ۲ امتیاز.
  • امتیاز مقاله‌های ارائه شده در همایش های معتبر بین المللی نمایه شده در iscحداکثر تا ۲ امتیاز.
  • امتیاز مقاله‌های ارائه شده در همایش های معتبر ملی نمایه شده در iscحداکثر تا ۱ امتیاز.
  • به مقالاتی که طبق تعریف بند ۱-۶ مقاله کوتاه محسوب می شوند، ۳۰% امتیاز چاپ مقاله در نشریه مربوط تعلق می‌گیرد.
 • پس از تعیین امتیاز هر مقاله، با توجه به تعداد نویسندگان، سهم هر یک براساس جدول زیر محاسبه می‌گردد، مگر این که میزان مشارکت از سوی خود نویسندگان به طور کتبی اعلام شده باشد.

 

 

 

 

تعداد همکاران (نفر) ضریب مربوط به نفرات برای احتساب امتیاز نهایی سهم هر نفر از امتیاز مقاله بر مبنای امتیاز اولیه
اول دوم سوم چهارم پنجم
۱ ۰۰/۱ ۱۰۰%
۲ ۲۰/۱ ۸۰% ۴۰%
۳ ۳۵/۱ ۶۵% ۳۵% ۳۵%
۴ ۴۵/۱ ۵۵% ۳۰% ۳۰% ۳۰%
۵ ۵۰/۱ ۵۰% ۲۵% ۲۵% ۲۵% ۲۵%
بیشتر از ۵ ۵۰/۱ ۵۰% نفر دوم‌به‌بعد ۱۰۰% کل امتیاز به نسبت مساوی

تبصره: در صورت درج نام و نشانی کامل مؤسسه در مقاله به عنوان محل اشتغال دوم، ۳۰% امتیاز حاصله برای هر یک از نویسندگان مذکور منظور خواهد شد.

ماده ۵- مبلغ تشویقی:

مبلغ تشویقی در ازاء هر امتیاز ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است.

ماده۶- نحوه و محل پرداخت:

مبلغ تشویقی هر مقاله بر اساس اطلاعات مندرج در فرم درخواست تشویق مقاله و پس از تأیید کمیته امور پژوهشی، توسط امور مالی  مؤسسه  حسب مورد از محل اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معاونت ذیربط و یا اعتبارات هزینه‌ای به حساب بانکی نویسندگان واریز می‌شود.

 

ماده ۷- تعداد مقالات:

هیچ‌گونه محدودیتی در مورد تعداد مقالات به چاپ رسیده در نشریات معتبر پژوهشی، به شرط تکراری نبودن آن‌ها، وجود ندارد و تمامی مقالات چاپ شده طبق ضوابط این دستورالعمل شامل پرداخت تشویقی خواهد بود.

 

ماده ۸- موارد پیش‌بینی نشده:

در موارد پیش‌بینی نشده، کمیته امور پژوهشی مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود.

 

ماده ۹- این دستورالعمل در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴به تصویب کمیته امور پژوهشی موسسه و در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۴ به تأیید ریاست محترم موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی دانشستان رسید و برای مقالاتی که در سال ۱۳۹۴و بعد از آن به چاپ       می رسد، لازم الاجراست. کلیه مصوبات قبلی در این‌خصوص لغو می‌گردد.

 

دانلود دستورالعمل تشویقی چاپ مقاله در نشریات معتبر پژوهشی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.