سمینار فیزیک در وراء قرآن

برگزاری سمینار آقای دکتر نوین روز (عضو هیئت علمی سازمان انرژی هسته ای)با عنوان فیزیک در وراء قرآن روز پنج شنبه مورخ ۹۱٫۹٫۳۰

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.