کانال ارتباط با موسسه

ریاست: ۴۲۳۴۱۱۵۴-۰۸۶

آموزش: ۴۲۳۴۱۱۵۶-۰۸۶

دانشجویی: ۴۲۳۴۱۱۴۷-۰۸۶

اداری -مالی:۴۲۳۴۱۱۳۹-۰۸۶

پژوهش وفناوری: ۴۲۳۴۱۱۳۴-۰۸۶

نگهبانی: ۴۲۳۴۱۱۴۵-۰۸۶

فرهنگی:۴۲۳۴۱۱۴۱-۰۸۶

فکس: ۴۲۳۴۱۱۵۲-۰۸۶

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.