آقای دکتر غلامرضا نجفی

مشخصات فردی :najafi
غلامرضا نجفی

۱٫ فرهنگی
الف – در سال ۱۳۴۹ بعد از اخذ دیپلم ریاضی وارد دانشگاه افسری امام علی (ع ) شده و در سال ۱۳۵۲ با اخذ کارشناسی دانش آموخته شدم .
ب – از سال ۱۳۵۲الی۱۳۵۵ دورههای زبان انگلیسی و نگهداری ارتباط و الکترونیک نهاجا را طی نمودم.
ج – از سال ۱۳۶۷الی ۱۳۶۹ دوره دانشکده فرماندهی و ستاد نهاجا را طی نمودم .
د – از سال ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۴ دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی مرکز آموزش مدیریت دولتی را به پایان رساندم .
ه – از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۱ دوره دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع را طی نمودم .
و – از سال ۱۳۸۱ تاکنون در دانشگاه های آزاد، پیام نور و مؤسسه غیر انتفاعی دانشستان ساوه مشغول به تدریس بوده ام .
ز – دومقاله در مجله صف آجا تحت عنوان اصول جنگ و نقش ارتباطات در بکارگیری آن اصول و جهانی شدن و پیامدهای آن نگاشته ام.

ر-دارای مدرک کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور
۲٫ فعالیت های اجتماعی
الف – از سال ۱۳۵۵ بعد از اتمام دوره های آموزشی اولیه در مشاغل ستادی و اجرایی یگانهای نهاجا مشغول خدمت و درسال ۱۳۸۱ با سی و دو سال خدمت با درجه سرتیپ۲ بازنشسته گردیدم.آخرین شغل جانشین معاونت ارتباط و الکترونیک نهاجا بودم .
ب – در مدت جنگ تحمیلی مدت ۳۸ (سی و هشت ماه ) در مناطق عملیاتی خدمت و در سایر مواقع مسئول امور طراحی، نظارت امورعملیاتی ارتباطی نهاجا بودم .

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.