مدارک لازم جهت دریافت وام دانشجویی

مدارک لازم جهت دریافت وام دانشجویی:
۱-اصل سند تعهد نامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور
۲- تصویر حکم استخدامی (کارکنان رسمی) یاحکم بازنشستگی کارمندان بازنشسته برای ضمانت
۳-فرم تکمیل شده مشخصات دانشجویان
۴-تصویر کارت ملی وشناسنامه متقاضی وام وضامن

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.