ارائه مقاله توسط استاد خانم نصیبه باقری در دانشگاه آک‌دنیز ترکیه با نام موسسه دانشستان

ارائه مقاله توسط خانم نصیبه باقری در کنفرانس فیزیک هسته ای وفیزیک فضا در دانشگاه  آک‌دنیز ترکیه با نام موسسه دانشستان با عنوان زیر:

Comparing the Effect of Different Metal Plates and Lead Apron for Reducing the Dose Rate from I-131 Gamma Ray

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.