چاپ کتاب با عنوان حسابداری سرمایه فکری و مدیریت ریسک با نام موسسه دانشستان

چاپ کتاب با عنوان حسابداری سرمایه فکری و مدیریت ریسک با نام موسسه دانشستان توسط آقای بهنام خنک خان و آقای محسن ریحانی از اساتید موسسه دانشستان

 

011

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.