لیست کارگاه ها و سایت های موسسه دانشستان

۲۰۲ آزمایشگاه فیزیک مکانیک آزمایشگاه فیزیک حرارت آزمایشگاه دیجیتال آزمایشگاه اصول میکرو آزمایشگاه مدار منطقی
۲۰۶ کارگاه تاسیسات کارگاه PLC کارگاه سرکابل و مفصل کارگاه سیستم تلویزیون
۲۰۹ آزمایشگاه شبیه سازی ماشین ۱ با استفاده از نرم افزارمتلب کاربرد رایانه در حسابداری با استفاده از نرم افزار رافع کاربرد رایانه در معماری با استفاده از نرم افزاراتوکد
۲۱۰ کاربرد رایانه در برق با استفاده از نرم افزارپروتئوس شبیه سازی شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزارمتلب آزمایشگاه سیستم کنترل خطی با استفاده از نرم افزارمتلب کارگاه تاسیسات برق با استفاده از نرم افزارEWB
۲۱۱ برنامه سازی پیشرفته با استفاده از نرم افزارvisual basic طراحی قید و بند با استفاده از نرم افزارsolidwork هوش مصنوعی طراحی صفحات وب با استفاده از نرم افزاری های مورد نظر اساتید نرم افزار گرافیکی با استفاده از نرم افزارفتوشاپ
برنامه نویسی مبتنی بر وب کارگاه مدلسازی گرافیک کامپیوتری شیوه ارائه آزمایشگاه پایگاه داده با استفاده از sql server
۲۱۲ کارگاه مدار فرمان کارگاه روشنایی
۲۱۳ آزمایشگاه مدار الکتریکی آزمایشگاه الکترونیک ۱ آزمایشگاه الکترونیک ۲ آزمایشگاه الکترونیک صنعتی آزمایشگاه اندازه گیری
آزمایشگاه مدارمجتمع آزمایشگاه تکنیک پالس آزمایشگاه مدار مخابراتی
۲۱۴ آزمایشگاه مدار الکتریکی آزمایشگاه الکترونیک ۱ آزمایشگاه اندازه گیری آزمایشگاه فیزیک مغناطیس آزمایشگاه الکترونیک ۲
آزمایشگاه مدارمجتمع آزمایشگاه تکنیک پالس آزمایشگاه مدار مخابراتی
۲۱۵ آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایشگاه جوشکاری آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.