پذیرش وارائه مقاله توسط آقایان مهندس بهنام خنک خان ومهندس محمد پیمانی

عنوان :  مفاهیم سرمایه فکری وشیوه های حسابرسی آن

محل ارائه:  کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها وراهکارها شیراز

ISC INDEXED

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.