برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با برنامه CNCوCatiaو…توسط آقای مهندس رضا هوشیار برگزار می گردد

زمان:پنج شنبه مورخ ۹۲/۹/۲۱

مکان:سایت ۲۱۰

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.