سمینار شماره ۹ با عنوان آنالیز حالت های گذرا وماندگار موثر القایی با استفاده از شبیه سازی در مطلب

سمینار شماره ۹

عنوان :

آنالیز حالت های گذرا وماندگار موثر القایی با استفاده از شبیه سازی در مطلب

ارائه دهنده :

آقای مهندس مجید سلیم

زمان:

پنج شنبه ۹۲/۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

مکان:

سمعی بصری ۱۲۱

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.