سیستم خبره فازی برای تشخیص خرابی های سازه های بتنیکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.