بازدید علمی دانشجویان دانشستان از روستای نیوشت شهرستان ساوهکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.