ارائه سلول خورشیدی فلز نیم رسانا با نیم رسانای سیلیسیم بی شکل با بازدهی بالاکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.