کلاسهای درس استاد مجید سلیم مورخ ۹۵/۸/۴

کلاسهای درس مورخ ۹۵/۸/۴ نوبت صبح استاد مجید سلیم برگزار نمیگردد

کلاسهای نوبت بعد از ظهر برگزار می گردد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.