زمان تحویل پروژه استاد بیگ رضایی

دانشجویان محترم جهت تحویل پروژه به استاد بیگ رضایی

روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ به موسسه مراجعه نمایند.

امور آموزش و اساتید

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.