امور کلاس ها واساتید

کلیه کلاس های هفته جاری، آقای الهی تشکیل نمی گردد

کلیه کلاس های هفته جاری، آقای الهی تشکیل نمی گردد(۹۳/۱۲/۹ – ۹۳/۱۲/۱۴)

کلیه کلاس­ های روزدوشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۱استاد: خانم تفرشی برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس­های روزدوشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۱استاد: خانم تفرشی برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۳ استاد: آقای پارسیان برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۳ استاد: آقای پارسیان برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس­های روزیک شنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۰استاد: خانم محمدپور برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس­های روزیک شنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۰استاد: خانم محمدپور برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس­های هفته جاری۹۳/۱۲/۹ الی ۹۳/۱۲/۱۴استاد: خانم بیگ رضایی برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس­های هفته جاری۹۳/۱۲/۹ الی ۹۳/۱۲/۱۴استاد: خانم بیگ رضایی برگزار نمی­گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مجید سلیم

  دانشجویانی که دروس پروژه و کارآموزی را با استاد سلیم در نیمسال دوم اخذ نموده ­اند جهت مشخص شدن موضوع دروس مذکور حداکثر...   ادامه ...

کلیه کلاس­ های روز یکشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۰استاد آقای مهدی حسینی برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس­های روز یکشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۰استاد: آقای مهدی حسینی برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس های روز سه شنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۲ استاد: خانم بیگ رضایی برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های روز سه شنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۱۲ استاد: خانم بیگ رضایی برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مجید سلیم

آندسته از دانشجویان که دروس پروژه و کارآموزی را با استاد سلیم در نیمسال دوم اخذ نموده¬اند جهت مشخص شدن موضوع دروس مذکور حداکثر...   ادامه ...

کلیه کلاسهای روز پنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۷ استاد آقای مهدی کیانی برگزار نمیگردد.

کلیه کلاسهای روز پنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۲/۷ استاد آقای مهدی کیانی برگزار نمیگردد.  

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.